Om du behöver mer information eller har frågor om våra användarvillkor, är du välkommen att kontakta oss.

Allmänt

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet och utan förbehåll. Om du inte accepterar dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 18 [arton] år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor, garanterar och intygar du att du är minst 18 år.

Rätt att använda webbplats

Om inget annat anges, äger Slotty och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheter som publiceras på denna webbplats och material som används på slotty.se. Med förbehåll för licensen nedan är alla immateriella rättigheter reserverade.

Du kan visa, hämta för caching-syfte, och skriva ut sidor, filer eller annat innehåll från webbplatsen för eget bruk, förutsatt de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor tas i akt.

Du får inte:

 • Publicera material från denna webbplats varken tryck eller digitala medier eller dokument (inklusive återpublicering på en annan webbplats);
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen;
 • Visa något material från webbplatsen i allmänheten,
 • Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte;
 • Redigera eller på annat sätt modifiera material på webbplatsen;
 • Omfördela material från denna webbplats – utom för innehåll specifikt och uttryckligen göras tillgängliga för omfördelning; eller
 • Publicera eller reproducera någon del av denna webbplats med hjälp av iframes eller screenscrapers.

Om innehållet är särskilt tillgängligt för omfördelning, får det endast omfördelas inom er organisation.

Godtagbar användning

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller försämring av tillgången eller tillgängligheten av Slotty eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplad till) någon spyware, virus, trojanska hästar, maskar, keylogger, rootkit eller annan skadlig programvara.

Du får inte göra några systematiska eller automatisk datainsamling på eller i samband med denna webbplats utan Slottys skriftliga medgivande.

Detta inkluderar:

 • Skrapning
 • Data mining
 • Datautvinning
 • Inramning (Iframes)
 • Artikelspinning

Du får inte använda denna webbplats eller någon del av den för att överföra eller skicka oombedda kommersiella meddelanden.

Du får inte använda denna webbplats för något ändamål i samband med marknadsföring utan skriftligt medgivande från Slotty.

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. Slotty förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till vissa områden av denna webbplats eller på eget gottfinnande, hela denna webbplats. Slotty kan ändra eller modifiera denna policy utan förvarning.

Om Slotty ger dig ett användar-ID och lösenord för att göra det möjligt för dig att få tillgång till begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att ditt användar-ID och lösenord hålls konfidentiellt. Du är själv ansvarig för ditt lösenord och användar-ID säkerhet ..

Slotty kan avaktivera användar-ID och lösenord på Slottys eget gottfinnande utan förvarning eller förklaring.

Användarinnehåll

I dessa villkor, betyder ”ditt användarinnehåll” material (inklusive, utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett ändamål.

Du ger Slotty en världsomfattande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera användarinnehåll i alla befintliga eller framtida medier. Du ger också Slotty rätt att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt, får inte kränka någon tredje parts juridiska rättigheter, och får inte ge upphov till rättsliga åtgärder, vare sig mot dig, Slotty eller en tredje part (i varje fall under tillämplig lag).

Du får inte lämna något användarinnehåll till webbplatser som är, eller har någonsin varit föremål för någon hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

Slotty förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som lämnas genom denna webbplats, eller lagras på servrar för slotty.se, eller publicerats på denna webbplats.

Slottys rättigheter enligt dessa villkor i samband med användarinnehåll, Slotty åtar sig inte att övervaka inlämning av sådant innehåll, eller publicering av sådant innehåll på denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. Slotty lämnar inga garantier i samband med denna webbplats eller information och material på denna webbplats.

Utan att det påverkar den generella tillämpningen av föregående punkt, garanterar inte Slotty att:

 • Denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller finns alls; eller
 • Informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är tänkt att utgöra råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon juridisk, ekonomisk eller medicinska ämnen bör du konsultera en lämplig auktoritet.

Ansvarsbegränsning

Slotty tar inget ansvar för dig (vare sig i lagen om skadestånd eller på annat sätt) i förhållande till innehållet i, eller användning av, eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

 • I den utsträckning där webbplatsen är gratis, för direkta förluster;
 • För indirekt, speciell eller av följdskador; eller
 • För alla förluster, förlust av intäkter, resultat, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Slotty uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

Force majeure

Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa garanti som följer av lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting på denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa ansvaret för Slotty för varje:

 • Dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet från Slotty eller dess ombud, anställda eller aktieägare / ägare;
 • Bedrägeri eller bedrägligt vilseledande på den del av Slotty; eller
 • Frågor där det skulle vara olagligt för Slotty att utesluta, begränsa eller försöka att utesluta eller begränsa dess ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats godkänner du att de undantag och ansvarsbegränsningar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tror att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Övriga partier

Du accepterar att Slotty har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att begära något ersättningskrav från Slottys tjänstemän eller anställda i samband med eventuella förluster som du drabbas i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående punkt, samtycker du till att begränsningarna för garantier och ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda Slottys tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, övertagare och underleverantörer samt Slotty.

Ogenomförbara bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara ogenomförbar enligt gällande lag, kommer att inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning.

Skadestånd

Du förbinder sig att hålla Slotty skadeslöst från samtliga förluster, skador, kostnader, skulder och kostnader (inklusive, utan begränsning juridiska kostnader och eventuella belopp som betalats av Slotty till en tredje part i reglering av en fordran eller tvist på inrådan av Slottys juridiska rådgivare) som drabbar Slotty följd av en överträdelse av dig av någon bestämmelse i dessa villkor och villkor, eller till följd av något anspråk som du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar Slottys andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan Slotty vidta de åtgärder som Slotty finner lämpligt att ta itu med brott, bland annat att avbryta din tillgång till webbplatsen, som förbjuder dig från att komma åt webbplatsen, blockera datorer med din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din Internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller väcka talan mot dig.

Variation

Slotty kan revidera dessa villkor från tid till tid. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med dagen för offentliggörandet av de reviderade villkoren på denna webbplats. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se till att du är bekant med den aktuella versionen.

Uppdrag

Slotty kan överföra, hyra in underleverantörer eller på annat sätt handla med Slottys rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt medgivande.

Du får inte överföra, hyra in underleverantörer eller på annat sätt handla med dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor bestäms av en domstol eller annan behörig myndighet som skall vara olagligt och/eller inte kan verkställas, kommer de övriga bestämmelserna fortsätta att gälla. Om olagligt och/eller ogenomförbara bestämmelsen skulle vara lagenlig eller genomförbar om en del av det togs bort, kommer denna del anses vara bort, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med Slottys sekretesspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Slotty i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

Tillämplig lag och tvistlösning

Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.